ACT

ACT är en banbrytande psykologisk behandlingsmetod som är utvecklad i USA av Steven Hayes, University of Nebraska. Dess ursprung är för att hjälpa unga vuxna med psykosociala problem. Frank Bond vid London University har fortsatt utveckla metoden att användas till vuxna mitt i arbetslivet för att reducera stress, främja psykisk flexibilitet och kreativitet och stärka individer att ta steg i riktning mot vad som är viktigt i hans/hennes liv.

ACT har sina rötter både i modern forskning om hjärnan och psyket och i zenbuddismen. Metoden utgår, liksom kognitiv beteendeterapi, ifrån att man tacklar problem i nutid istället för att gräva i det förflutna och brukar också kallas ”tredje vågens KBT”.

Docent JoAnne Dahl och Leg.Psykolog och forskare Tobias Lundgren vid Uppsala Universitet har för svensk del arbetat med att utveckla metoden för såväl psykisk terapi som smärtlindring. Vid Karolinska Institutet Maria Ungdom har Leg. Psykolog Fredrik Livheim fortsatt utveckla metoden för att arbeta med unga vuxna och vuxna mitt i arbetslivet – ACT at work.

Mötesplatsen AB är godkända ACT kursledare vid Karolinska institutet och vi bidrar nu aktivt till forskningen av ACT i näringslivet genom att vi tillsammans med Tobias Lundgren vid Uppsala Universitet gör mätningar och evidensbaserade studier av kurser och utbildningar i ACT som vi genomför.

Stress är oundvikligt i livet!

Psykisk och fysisk smärta finns hos oss alla under livets resa, smärtan är en oundviklig del av livet. En betydelsefull orsak är att vi som människa har förmåga till tankar, associationer och språk. Vi kan tänka historia och framtid vilket kan skapa oro och vi associerar många gånger dagens händelser till historiska, positiva och negativa, upplevelser vilket kan skapa stress. En av de mest betydelsefulla orsakerna till den ökade stressen i vårt samhälle är att vi tillåter att sätta oss under en långvarig stress utan återhämtning. Stress i sig kan vara positivt när vi också ger oss själva tid till återhämtning, såväl fysisk som mental återhämtning.

Stress i Sverige

Den psykiska ohälsan i Sverige har markant ökat sedan mitten av 80-talet. Detta har man sett i ett flertal studier, tyvärr är det väldigt lite forskning som är gjord på vad det beror på. Det vi vet är att den psykiska ohälsan handlar om stress påverkan och brist på återhämtning och att psykisk ohälsa är ett galopperande folkhälsoproblem. Vi vet också att förebyggande åtgärder sparar både mänskligt lidande och ekonomi.

ACT individuellt

ACT metoden och dess verktyg är ett naturligt inslag i all vår verksamhet så som individuell terapi och coaching, utveckling av parrelationer, ledningsgrupper, medarbetare och övriga former av stöd och utbildningsinsatser som Mötesplatsen AB erbjuder och genomför.

ACT i grupp – ACT at work

ACT at work är en utbildning och träning för ledare och medarbetare att förhålla sig till den stress och smärta som är oundviklig i livet. Med ACT at work kursen kan du med relativt liten insats ge dina kollegor och medarbetare en möjlighet att förändra upplevelsen av stress, få insikter om hur de kan förebygga att hamna i långvarig stress och få möjlighet att förhålla sig till den stress och smärta som är oundviklig i livet. ACT skapar psykologisk flexibilitet att kunna skilja på vad vi behöver acceptera och vad vi kan förändra.

Målet med ”ACT at work” är att hjälpa kursdeltagare att ta steg i riktning mot vad som är viktigt i hans/hennes liv med all sin historia och reaktioner som kan dyka upp när han/hon tar de steg han/hon vill. ACT siktar på att förändra den normala negativa påverkan av inre upplevelser (tankar, känslor, fysiska förnimmelser och minnen) och bygga en flexibel och effektiv beteenderepertoar kring dessa, så att det blir möjligt att leva det liv som individen värderar som vitalt och viktigt.

ACT är en psykologisk träningsform som är baserad på en speciell filosofi och teori. Kursen fokuserar på sex nyckelkomponenter inom modellen:

1) Frikoppling från språket
2) Acceptans
3) Självet som utgångspunkt
4) Kontakt här och nu
5) Värderingar
6) Handling.

Varje komponent innehåller olika tekniker och metaforer som är framtagna för att skapa en psykologiskt flexibilitet som gör det möjligt att uppleva negativa tankar, känslor fysiska förnimmelser och minnen utan att dessa får styra val och handlingar.

De vuxna som genomgått kursen ”ACT at work” har efteråt, jämfört med kontrollgrupp, mindre depression, bättre generell psykisk hälsa, större psykologisk flexibilitet samt även blivit mer kreativa, (Bond & Bunce 2000 & 2003).

En annan svensk studie är gjord där man använt ACT individuellt för sjuksköterskor i riskzonen för utbrändhetsproblematik. Den visar att de som fått ACT använder mindre medicin och minskat sin sjukskrivning radikalt jämfört med kontrollgrupp som fått sedvanlig behandling.

Ytterligare en svensk studie visar att kursen även är effektiv för lärare. Lärarna som fått kursen hade, jämfört med kontrollgrupp som fått en föreläsning om stress, större psykologisk flexibilitet, bättre generell psykisk hälsa, mindre stress och mindre risk för att drabbas av utmattningsdepression.


Ladda ner (.pdf):

ACT at work
ACT utbildning