Coaching och handledning

Coaching

Coaching handlar om att inspirera och hjälpa människor att hjälpa sig själv i vardagen. Detta kan vara över en kortare period i samband med något enstaka problem, frågeställning, en speciell situation som uppstått eller under en längre tidsperiod för att ta personliga utvecklingssteg. Coaching kan stå för sig själv som utvecklingsinsats alternativt vara en del av ett större utvecklingsprogram där också teori och grupp interventioner ingår. Fördelen med coaching är att varje individ får den utveckling som just hon/ han är i behov av. En naturlig del i coaching är att synliggöra det individuella utvecklingsbehovet och ge stöd. Resultatet är att personen utvecklas, kan utveckla sin potential och blir mer kompetent både som ledare, medarbetare och människa.

Professionell handledning

Handledning innebär regelbundet återkommande träffar i mindre grupp under ledning av en handledare. Syftet är att stärka deltagarna i yrkesrollen genom att kontinuerligt diskutera förhållningssätt och attityder gentemot de människor de möter i sin yrkesroll men också internt i arbetsgruppen. Professionell handledning handlar även om att ge ökad kompetens genom att få ta del av kollegors och handledarens syn på det egna arbetet. Ge ökad självinsikt genom att reflektera över sin egen del i arbetet och utveckla ökad kreativitet genom stimulans till nytänkande samt motverka utmattning.

Handledning vänder sig till människor som i sitt arbete ger mycket av sig själva och behöver andrum där de kan spegla sig själva och få inspiration.

Handledningen bygger på att deltagarna ger och tar feedback, det vill säga att de delar med sig av problem och frågeställningar som uppstår i arbetet och tar emot reflektioner från kollegor och handledare. Det innebär ett aktivt givande och tagande. Handledning är en träning i att som kollegor, ledargrupp vara till inspiration och hjälp för varandra.