Ledarstöd

Vårt förhållningssätt är att så långt det är möjligt alltid arbeta igenom företagets ledare. Ibland behöver ledare uppbackning och kompletterande hjälp utifrån. Det innebär att vi med våra erfarenheter, kunskaper och verktyg arbetar praktisk och parallellt med ledaren i en given situation. Exempel på detta kan vara förändringsarbete, strategi-, värdegrunds- och verksamhetsutveckling, konflikthantering, personalfrågor, rehabilitering och rekryteringsstöd.

Strategi- och verksamhetsutveckling

Vi behöver he en idé, vision och mål att enas kring för att veta vart vi är på väg. för att verksamheten ska utvecklas behöver vi tydliggöra vad som ska åstadkommas och arbeta med strategier och målstyrning för att säkerställa att alla i organisationen gör rätt saker utifrån affärsidé, vision och mål. Vi coachar, inspirerar och ger verktyg till ledningen i dessa processer.

Förändringsarbete

Förändringsarbete är ofta en längre process än vad ledaren vill att det ska vara. Våra verktyg och metoder i förändringsarbete utgår ifrån kunskapen i om hur vi människor fungerar i
förändring och omkring förhållningssättet tankeledarskap som tar till vara på personalens, kunskap, erfarenhet, tankar, kreativitet och idéer.

Konflikthantering

Ledarnas syn på konflikter och deras inbördes förmåga att hantera konflikter präglar hela organisationens synsätt och agerande i konfliktsituationer. Detta är ett viktigt område för
ledare att vara förebild, så att konflikter inte ”sopas under mattan”, även om jag som ledare tycker att konflikter är obehagliga. Ledare har som alla andra människor sin syn på och upplevelse av konflikter med sig från sin historia. Vi har lärt oss hur vi ska uppleva konflikter och hur vi ska undvika alternativt hantera konfliktsituationer. Som ledare kan jag behöva hjälp att bli medveten om vad det är för inlärd historia som jag har med mig. Se om den är funktionell för mig idag eller om det är dags att förändra mitt sätt att se på och hantera konflikter. Konkret hjälp kan också behövas utifrån i situationer där jag som ledare är inblandad eller inte ska vara inblandad.

Personalfrågor

Personalfrågor är ett brett område som innefattar allt ifrån att attrahera nya medarbetare, behålla och utveckla befintlig personal till att avsluta anställningsförhållanden. Vi fungerar som ledar- och HR partner i processens alla delar.

Rekryteringsstöd

Vi erbjuder hjälp i den inledande och i slutfasen av en rekryteringsprocess. I den inledande fasen hjälper vi till med att ta fram de egenskaper, personliga färdigheter och drivkrafter som organisationen har behov av. I slutfasen stämmer vi av vem eller vilka av slutkandidaterna som har de egenskaper, personliga färdigheter och drivkrafter som organisationen söker.