Vi menar att alla resurser finns på plats, det gäller bara att lyfta fram dem.
Sverige har idag 240.000 40-talister i ledande position som behöver ersättas de närmaste åren.
Många ersättare behöver vi hitta och utveckla internt. Till detta behövs också rekrytering
externt av rätt och kompletterande kompetens.
För ett företags hållbara framgång krävs att ta till vara den praktiska kunskap som kommer
av lång tids prövande och lärande samt den tysta kunskapen som ”bara finns” och kommer av
gedigen yrkeskunskap och lång lojalitet till företaget. Till detta behövs ständigt tillförsel av
innovativ ny kunskap.

Tre stora personalutvecklingssteg för svenska HR chefer:

Kunskapsöverföring och insikter
– Processer för kunskapsöverföring mellan medarbetare
– Insikt om vad som skapar kundvärde

Generationsintegration
– Kunskapsöverföring mellan tre generationer
– Förstå olika generationers värdegrund och därmed krav och förväntningar

Utvecklingskultur och process
– Förändringskultur – personalutveckling för att anpassa organisationen utan fastna i det som varit.
– Innovationskultur där olika synsätt och idéer uppmuntras
– Proaktiv personalutveckling och organisationsanpassning för att möta framtidens krav

Till detta gäller att i vardagen kontinuerligt arbeta med personalutveckling för att skapa en
utvecklingsmiljö som är tillåtande och tolerant där människor stimuleras och motiveras till
engagemang och ansvar.