Personlig utveckling

Personligt ansvar

Vi menar att varje människa har ett personligt ansvar för sitt liv och sin utveckling. Ett viktigt steg i det personliga ansvaret är själkännedom. I begreppet personligt ansvar behöver vi dessutom arbeta med själrannsakan. Det kan tyckas som ett gammaldags ord men det beskriver väl vad varje människa behöver göra för att ta personligt ansvar. Själrannsakan innebär att i första hand titta på sitt eget beteende, sina egna attityder och förhållningssätt och ställa sig frågan, – Är mitt beteende funktionellt utifrån vad jag värderar som viktigt och värdefullt i mitt liv? Upptäcker jag att delar av mina beteenden inte längre är funktionella behöver jag ta ansvaret att ändra på dem. Ibland klarar jag detta på egen hand och ibland behöver jag inspiration och hjälp.

Coaching

Många väljer en personlig coach under en period för sin individuella utveckling, som ett alternativ till kurser.
Fördelen med individuell coaching är att varje individ får den utveckling som just hon/han är i behov av just nu. En naturlig del i coachingen är att synliggöra det individuella utvecklingsbehovet och ge inspiration och hjälp att lyckas med det.
Coaching handlar om att hjälpa människor att hjälpa sig själv i vardagen. Detta kan vara över en kortare period i samband med något enstaka problem eller under en längre tidsperiod. Syftet med coaching är att ha någon som kan inspirera och hjälpa en individ att förflytta sig från en punkt till en annan punkt genom att gå bredvid d v s coacha. Resultatet är att personen utvecklas, kan utveckla sin potential bättre och blir mer kompetent både som medarbetare och människa.

Handledning

Handledning innebär regelbundet återkommande konsultationer i mindre grupp. Handledning vänder sig till människor som i sitt arbete ger mycket av sig själva och behöver andrum där de kan spegla sig själva, få inspiration och hjälp.
Syftet är att stärka deltagarna i yrkesrollen genom att kontinuerligt diskutera förhållningssätt och attityder gentemot de människor de möter i sin yrkesroll men också internt i arbetsgruppen. Professionell handledning handlar även om att ge ökad kompetens genom att få ta del av kollegors och handledarens syn på det egna arbetet. Ge ökad självinsikt genom att reflektera över sin egen del i arbetet och utveckla ökad kreativitet genom stimulans till nytänkande samt motverka långvarig stress och ohälsa.
Handledningen bygger på att deltagarna ger och tar feedback, det vill säga att de delar med sig av problem och frågeställningar som uppstår i arbetet och tar emot reflektioner från kollegor och handledare. Det innebär ett aktivt givande och tagande.

Samtalsterapi

Skälen till att gå i samtalsterapi kan vara många. Samtalsterapi är ett djupare arbete med sig själv för att komma loss ur destruktiva livsmönster.
Vi fokuserar på det friska hos individen, ser potentialen i hennes svårigheter och menar att i varje problem hon upplever, finns fröet till personlig utveckling och mognad.
Vi arbetar med integrativ psykoterapi som för oss innebär att vi ser människan som en helhet. Hon kan inte delas upp i kropp, psyke och själ. Tvärtom menar vi att det är den moderna psykologins uppgift att hjälpa människor att få sina tillsynes motstridiga krafter i balans och harmoni.