Psykosocial arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö

Den psykosociala arbetsmiljön handlar om medarbetarnas psykiska hälsa och välmående. Det som motiverar oss i den psykosociala arbetsmiljön är känslan av meningsfullhet och sammanhang. Det vill säga att individen ser den egna insatsen i ett större sammanhang, ser slutprodukten av sin insats. Sammanhanget behöver kännas meningsfullt och den egna insatsen betydelsefull. Individen behöver uppleva att hans/hennes kunskaper och färdigheter används och få återkoppling på resultat. Resultatet behöver kunna ses eller upplevas av individen själv och av andra.

Arbetsglädje

Känslan av meningsfullhet och sammanhang stimulerar till arbetsglädje. Arbetsglädje kommer dessutom av goda relationer, tillräcklig trygghet, personlig utveckling, att känna sig sedd och bekräftad, delaktighet, självständighet, ett visst mått av frihet och möjlighet att påverka.

Utvecklande arbetsmiljö

Hantera stress och främja hälsa

Stress är en naturlig del av vårt liv. Psykisk och fysisk smärta finns hos oss alla under livets resa och är också en oundviklig del av livet. Psykisk ohälsa handlar om långvarig stresspåverkan och brist på återhämtning. Vi vet idag att den psykiska ohälsan är ett galopperande folkhälsoproblem. Vi vet också att förbyggande åtgärder sparar både mänskligt lidande och ekonomi såväl för företag som för samhället i stort.
ACT Acceptance Commitment Training är en evidensbaserad psykologisk träningsform som visat på mindre depression, bättre generell psykisk hälsa, större psykologisk flexibilitet samt även mer kreativitet hos de som fått ACT träning.
Läs mer om ACT

Beroende och medberoende frågor

Beroende är en sjukdom som kan visa sig på många olika sätt. Den kemiska beroendesjukdomen som alkoholism eller drogberoende är fysisk och mental. Andra former av beroendes som spel-, sex-, mat-, arbets- eller träningsberoende är en mental sjukdom som kan beskrivas som besatthet. Av Sveriges befolkning lider drygt 16% av någon form av beroendesjukdom. Ett oerhört lidande för individen och hans/hennes omgivning och enorma kostnader för företag, organisationer och samhälle.
Till detta kan läggas alla medberoende. Medberoende är man så fort ansvaret för en annan människas känslor, tankar och beteenden hamnar i ”fel knä”, det vill säga hos den medberoende. Anhöriga, vänner, arbetskamrater, chefer, professionella hjälpare är den stora riskgruppen för att bli medberoende. Vi menar att medberoende också är en sjukdom, en mental besatthet som visar sig bland annat som överansvar över andra, kontrollbehov, katastroftankar, oro, stressrelaterad ohälsa och fysisk ohälsa.