Relationsprocesser

Arbetsgruppsutveckling

Att utveckla en arbetsgrupp kan se ut på många olika sätt. Grunden är densamma och handlar om att lära känna och förstå varandra. Ta till vara gruppens resurser genom att utveckla relationerna. Vägen framåt i en relation är att utveckla förståelse för både sin egen och andras personlighet. I en utvecklad arbetsgrupp finns förmågan att se varandras kunskap, erfarenhet och personlighet som gruppens resurs.

Feedback kultur

Feedback betyder återkoppling och innebär att organisationen har ett öppet klimat där återkoppling om vad som fungerar bra och mindre bra är helt naturligt. Det gäller alla delar av organisationen och verksamheten så som mänskliga relationer, arbetsprocesser etc.

Förhållningssätt i vardagen

Utifrån organisationens övergripande värdegrund är viktigt att processa fram förhållningssätt i vardagen som berättar om hur vi ska agera/bete oss så att värdegrunden efterlevs och gestaltas i praktiken.

Kommunikation

Allt vi gör är kommunikation. Vi kan inte, inte kommunicera. Att ständigt utveckla sitt sätt att kommunicera och relatera till sin omgivning är livsnödvändigt. Vi är beroende av varandra och kontakt är ett av våra grundläggande behov. Ingenting utvecklas utan kontakt mellan människor. Bristande kommunikation leder till stagnation och destruktiva konflikter. Mänskligheten har i alla tider utmanats att hitta vägar i kommunikation. Hjärnforskningen har på ett revolutionerande sätt, under det senaste decenniet breddat kunskapen kring kommunikation och gett oss nya verktyg för att skapa kontakt och utveckla mellanmänsklig kommunikation.

Konflikthantering

Konflikter mellan människor är oundvikligt och naturligt. Bristande kommunikation och rädsla skapar problem i konflikten. Konflikt betyder sammanstötning och mellan människor så finns en drivkraft i konflikten av att komma samman. Bakom varje konflikt finns möjligheten till personlig utveckling och djupare relationer.