Samtalsterapi

Samtalsterapi – Individuellt eller par

Människor som beslutar sig för att gå i samtalsterapi har all sina olika skäl till att ta det steget. En del har mått dåligt en längre period, kanske utan att förstå varför. Andra mår bra och vill komma vidare i livet, utveckla sig själv och uppleva en känsla av större meningsfullhet och livsglädje. Vi har all våra inre bilder och tankar som bygger på det vi lärt in från vår historia. Ibland fastnar vi i dessa mönster och de är inte längre funktionella för oss i livet och tar oss inte framåt till det liv vi vill ha. Vi upplever helt enkelt att vi sitter fast. Här kan vara aktuellt att be om professionell hjälp. Människor som tar detta steg vill inte längre vara slavar åt negativa inre tankemönster eller irrationella känslor. De vill ta tag i sina liv, ta ansvar för sig själva, förbättra sina relationer och växa som människor.

För oss är människan en helhet. Hon kan inte delas upp i kropp, psyke och själ. Tvärtom menar vi att det är den moderna psykologins uppgift att hjälpa människor att få sina tillsynes motstridiga krafter i balans och harmoni.

Vi fokuserar på det friska hos individen, ser potentialen i hennes svårigheter och menar att i varje problem hon upplever, finns fröet till personlig utveckling och mognad.

Vår bas är integrativ psykoterapi, vilket innebär att terapeuten har  kunskap och erfarenhet från flera terapiformer och använder verktygen funktionellt med utgångspunkt från individens behov och vad som gagnar processen bäst.

Psykosyntes – En psykologi med själ

Psykosyntes är en modern terapiform som har sitt ursprung genom professor Roberto Assagiolis verk i Italien och doktor Poul Bjerres i Stockholm, i början av 1900-talet.

Psykosytesen är en terapiform som inkluderar hela människan – kropp, själ, känslor och intellekt och menar att i varje problem eller hinder vi möter finns ett frö till mänsklig mognad och tillväxt. Psykosyntesen använder tekniker från olika tider och skolor. Från öst och väst, från psykoanalys och medicin, från filosofi, religioner och vetenskap.

Imago – Psykologi och hjärnforskning i samspel

Imago är sannolikt den mest framgångsrika terapiformen för parrelationer som finns idag. Imago relationsterapi är utvecklad av de amerikanska parterapeuterna Harville Henrix och Helen Lakelly Hunt och vidareutvecklad av medarbetare på det internationella institutet för Imago-terapi i USA och av Imago-terapeuter runt om i världen.

Den teoretiska grunden har sitt ursprung dels i psykodynamiska, dels i systemvetenskapliga och kognitiva teorier och metoder. Ett viktigt bidrag till utvecklingen av Imago är också ny forskning inom utvecklingspsykoligsk och neurofysiologisk vetenskap.

Imago är det Latinska ordet för bild och i detta sammanhang handlar det om inre bilder som vi har med oss in i ett parförhållande. Bilder som är formade ur erfarenheter, känslor och föreställningar från tidiga samspel vi haft med betydelsefulla personer i vår närhet.

ACT – Acceptance Commitment Therapy/Training ”Tredje vågens KBT”

ACT är en banbrytande psykologisk behandlimgsmetod som används med stor framgång och evidens vid såväl kronisk värk som vid depressioner, ångest, drogmissbruk, ätstörningar, diabetes, sömnproblem och psykisk ohälsa hos unga. ACT har sina rötter både i den moderna forskningen om hjärnan och i beteendeterapi. Metoden utgår, liksom kognitiv beteendeterapi, ifrån att man tacklar problem i nutid och tillhör gruppen ”Tredje vågens KBT”.

Inom ACT arbetar vi med att inspirera och hjälpa individen att  finna sina vitala värden – det som är viktigt i livet, känns meningsfullt och är tillräckligt motiverande för att göra de förändringar som behövs. ACT skapar psykologisk flexibilitet hos individen vilket gör att han/hon kan skilja på vad som behöver accepteras och vad som kan förändras. Psykologisk flexibilitet handlar också om att bredda sin beteenderepertoar vilket gör att beteendet kan anpassas utifrån vad som är mest funktionellt i en given situation, samt kunna förhålla sig till den stress och smärta som är oundviklig i livet.

Mindfulness – Medveten närvaro

Mindfulness är en metod för att träna förmågan att vara medvetet närvanrande här och nu och se saker och ting som de är. Att finna ett sinnelag inom sig som präglas av kvaliteter som frid, acceptans, närvaro samt en icke dömande och icke värderande attityd. Mindfulness är ett förhållningssätt som följer med människan i livets olika skeenden.

Regelbunden träning har enligt forskningen positiv effekt på att hantera och minska stress, förbygga depression, sänka nivåer av ångest och depressiva känslor, förbättrar generell psykisk hälsa och tänkande och ge större psykologisk flexibilitet. Träning i mindfulness ökar också kroppens immunförsvar och förmåga till att självläka, förbättra sömnen, klara smärta bättre och bli smartare.

Genom kontinuerlig träning i mindfulness får vi ett sundare perspektiv till våra tankar och känslor. Vi lär oss se dem, känna dem och själva välja hur vi vill agera på dem. På så sätt blir vi friare att skapa det liv som vi själva väljer, det liv vi önskar leva.

Fler metoder inom integrativ psykoterapi

Utöver de metoder som vi presenterat lite närmare arbetar vi också med verktyg ifrån ”klassisk” KBT, Schematerapi, Essential Motion (kroppsintegrerad mindfulness) och förhållningssätt från Relationell terapi.